REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA  UCZNIÓW POLANICKICH SZKÓŁ                                    PODSTAWOWYCH  I GIMNAZJALNYCH  

                                               

W ramach projektu:

 CHRZEST POLSKI – KORZENIE TOŻSAMOSCI NARODOWEJ   I KULTUROWEJ

RAZEM Z MIESZKIEM I CHRZCIMY POLSKĘ

 

§ 1

Celem Konkursu jest:

1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką  1050 rocznicy Chrztu Polski

2) skierowanie uwagi  najmłodszych na   korzenie  tożsamości narodowej   i kulturowej

3) poszerzenie wiedzy o początkach państwa  polskiego i życia chrześcijańskiego

4) budzenie wrażliwości historycznej, religijnej i kulturalnej

5) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci

 

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA SZANSA wspierająca wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

2. Adres Organizatora:

Ul. Kościelna 2

57 – 320 Polanica – Zdrój

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

p. Anna Rubiś                    lub                                s. Urszula Moskal

e-mail: anarubi@wp.pl                                     e-mail: tomasza@tlen.pl

tel.: 608036134                                                   tel.: 518497994

 

§ 3

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych i gimnazjalnych  wśród uczniów polanickich szkół ,

w trzech kategoriach wiekowych:

1) uczniowie klas I – III

2) uczniowie klas IV – VI

3) uczniowie gimnazjum

2. Każda kategoria wiekowa może przedstawić na konkurs maksymalnie 5 prac.
 

§ 4

1.  Praca powinna posiadać 1 autora.

2. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele,  farby plakatowe, wycinanki itp.).
5. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 (297x420 mm) lub A4 ( 210x 297 mm)
6. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

                                                               

§ 5

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury.

2.  Jury spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu
3. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznawania nagród
5. Decyzje Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród są ostateczne

 

§ 6

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej Fundacji Szansa i Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego: www.osrodekpolanica.pl ; www.fundacjaszansa.com

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 31.03.2016 r. w siedzibie FUNDACJI SZANSA  Adres: ul. Kościelna 2,  57 – 320 Polanica - Zdrój
3. Złożone prace staja się własnością Fundacji
4. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 11.04.2016 r.
6. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi  w Teatrze Zdrojowym w dniu 14.04. 2016r na uroczystym spotkaniu związanym z obchodami Jubileuszu 1050 Chrztu Polski

 

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo do:

1. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

2. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

3.  rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

 

 

Załącznik nr 1

 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

 

„Z Mieszkiem I chrzcimy Polskę”

 

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Klasa: . . . . . . . . .

 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Szkoła – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Miejscowość, data                                         Podpis opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

Zaproszenie dla szkół

Rozpoczęcie projektu
W kraju Mieszka I
Mieszko i Dobrawa
Zakończenie projektu-scenki teatralne
Konkurs plastyczny-rozdanie nagród
Dlaczego książę Mieszko przyjął chrzest?