REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Jubileuszowa kartka z życzeniami

DLA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ  UCZNIÓW POLANICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I GIMNAZJALNYCH

W ramach projektu:

    "POD GODŁEM MIŁOSIERDZIA "–

70 ROCZNICA PRZYBYCIA SIÓSTR ŚW. JÓZEFA do POLANICY  ZDROJU

 

§ 1

Celem Konkursu jest:

 1. Zainteresowanie wychowanków SOSW oraz przygotowanie uroczystości jubileuszowych związanych z  70 rocznicą pobytu Sióstr św. Józefa w Polanicy Zdroju

 2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom Polanicy historycznych korzeni i aktualnej działalności Sióstr józefitek

 3. Umożliwienie  uczniom zaprezentowania swojego talentu,

 4.  Rozwijanie zdolności plastycznych uczestników  oraz uczenie rywalizacji

w przyjaznej atmosferze.

 

§ 2

 

Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA SZANSA przy współudziale SpecjalnegoOśrodka Szkolno - Wychowawczego

 2.   Adres Organizatora:

      ul. Kościelna 2

      57 – 320 Polanica – Zdrój

 3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: s. Brygida Dul

Tel. kontaktowy 797002535 e-mail: sosw@polanica.jozefitki.pl

 

    § 3  

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów polanickich szkół i przedszkoli

 2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę  w formacie A5 (po złożeniu), wykonane z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. z ciekawie wypisanymi życzeniami (proszę nie podpisywać życzeń)

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony  wśród uczniów polanickich szkół , w czterech kategoriach wiekowych:

a)przedszkolaki z oddziału „0”

a) uczniowie klas I – III

b) uczniowie klas IV – VI

c) uczniowie gimnazjum

 1. W każdej kategorii  wiekowej można przedstawić na konkurs maksymalnie 5 prac.

 2. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

§ 4

 

 1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury.

 2. Prace uczestników oceniane będą przez Jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

- poziom artystyczny wykonanej pracy

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania

- stopień nawiązania do tematu konkursu i całego Projektu

- ciekawą treść życzeń

 1.  Jury spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznawania nagród.

 3. Decyzje Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród są ostateczne.

§5

     Wszystkie zgłoszone kartki zostaną umieszczone na wystawie szkolnej  od 30.05.2017r  Zwycięskie prace i prace wyróżnione dodatkowo umieszczone będą na stronie internetowej Fundacji Szansa i SOSW: www.osrodekpolanica.pl

Przewidziano cenne nagrody za 1, 2 i 3 miejsca.

§ 6

 1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej Fundacji Szansa i Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego  14.02.2017r.

 2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do  15.05.2017 r . w Biurze Dyrektora Ośrodka - s. Anieli Dul ,    Adres: ul. Kościelna 2, 

57 – 320 Polanica - Zdrój

 1. Złożone prace staja się własnością Fundacji

 2.  Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 30.05.2017 r.

 4. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi  w Teatrze Zdrojowym w dniu 08.06.2017r.  na uroczystym spotkaniu związanym z obchodami Jubileuszu 70 -lecia pobytu Sióstr Św. Józefa w Polanicy Zdroju

 

§ 7

       Organizator zastrzega sobie prawo do:

     1. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

     2. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

     3.  Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

 

Załącznik nr 1

 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

 

„JUBILEUSZOWA KARTKA Z ŻYCZENIAMI”

 

 

 

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Klasa: . . . . . . . . .

 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Szkoła – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

             Miejscowość, data                                         Podpis opiekuna prawnego

Powstanie Zgromadzenia Sióstr
Św. Józefa. Postać św. Zygmunta Gorazdowskiego
Przybycie Sióstr Św. Józefa
do Polanicy-Zdroju
Rozwiązanie konkursu plastycznego "Jubileuszowa Kartka z życzeniami"