REGULAMIN PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO

„Twoja twarz brzmi znajomo”

DLA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I GIMNAZJALNYCH

W ramach projektu:

Realizowanego przez Fundację Szansa w Polanicy-Zdroju

 

§ 1

Cele:

 1. Popularyzowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży,

 2. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,

 3. Inspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie zdolności artystycznych uczestników.

 4. Kształtowanie wrażliwości na sztukę oraz potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

 

§ 2

Organizatorem  przeglądu jest FUNDACJA SZANSA przy współudziale Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

 

Adres Organizatora:

ul. Kościelna 2

57 – 320 Polanica – Zdrój

 

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat przeglądu:

         Izabela Kapłon, tel. 608 094 569,

         Beata Legierska, tel. 570 859 033

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych bez względu na wiek.

 2. Z każdej zgłoszonej placówki dopuszcza się maksymalnie 2 reprezentantów – solistów lub zespoły.

 3. Zespół nie może liczyć więcej niż 6 osób.

 4. Czas trwania występu – do 8 minut.

 5. Uczestnicy przeglądu przygotowują jeden wybrany przez siebie utwór lub jego fragment w formie playback oraz układ taneczny i kostiumy. Istnieje możliwość przygotowania przez uczestników elementów scenografii do występu.

 6. Każdy solista lub zespół przygotowuje krótką prezentację (max 2 min.) z przygotowań do występu w formie filmu lub pokazu slajdów na nośniku USB. Będą one wyświetlane przed każdym występem.

 7. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, ekran do wyświetlania prezentacji, obsługę techniczną występu.

 8. Organizator nie zapewnia kostiumów i rekwizytów do występu za wyjątkiem mikrofonów.

 9. Dla biorących udział w przeglądzie dzieci wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów – wzór zgody w załączniku do regulaminu.

 10. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie karty uczestnictwa – wzór w załączniku, osobiście lub e-mailem na adres sekretariat@polanica.jozefitki.pl

 11. Kartę uczestnictwa i podpisane przez rodziców lub opiekunów zgody należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018r.

 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 13. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz opublikowanie jego danych na stronie internetowej Fundacji Szansa.

 

§ 4

NAGRODY I PODZIĘKOWANIA

 1. Dla wszystkich uczestników, solistów i zespołów, przewidziano nagrody rzeczowe. Dla zespołu nagroda będzie miała charakter zespołowy.

 2. Dla opiekunów uczestników przeglądu przygotowano podziękowania i upominki.

 3. Dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości przygotowany będzie słodki poczęstunek w formie bufetu.

 

§5

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i upowszechniania wszystkich zgłoszonych prezentacji do występu w formie filmów i pokazów slajdów. Zostaną one wykorzystane do prezentacji podsumowującej projekt i opublikowane na stronie internetowej Fundacji Szansa.

 

§ 6

 

 1. Projekt zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej Fundacji Szansa i Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego  14.03.2018r.

 2. Karty zgłoszeniowe i zgody na udział w przeglądzie należy składać do  30.04.2018r. w:

Biurze Dyrektora Ośrodka - s. Anieli Dul,

ul. Kościelna 2, 

57 – 320 Polanica – Zdrój

lub w sekretariacie Ośrodka.

 1. Finał przeglądu oraz rozdanie nagród, upominków i podziękowań odbędzie się w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju, w dniu 22 maja 2018r. o godzinie 9.30.

 

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo do:

1. Odstąpienia od organizowania przeglądu bez podania przyczyny,

2. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do zabawy. Mile widziane kostiumy, makijaże dobre humory.

 

 

 

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia

 

Nazwa placówki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Występ nr 1, ilość wykonawców …………………………………………………….

Tytuł utworu nr 1 …………………………………………………………………......

Nośniki…………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Krótka informacja o występie:

czas trwania, przygotowanie sceny, rekwizyty, scenografia ………………………….

…………………………………………………………………………………………Występ nr 2,  ilość wykonawców ……………………………………………………..

Tytuł utworu nr 2 ……………………………………………………………………..

Nośniki…………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Krótka informacja o występie:

czas trwania, przygotowanie sceny, rekwizyty, scenografia ………………………….

…………………………………………………………………………………………

 

 

telefon kontaktowy …………………………………………………………………….

e-mail……………………………………………………………………………………

 

 

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i opublikowanie nadesłanych materiałów oraz wizerunku przez Organizatora w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         Miejscowość, data                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wszystkich lubiących taniec, muzykę, występy na scenie zapraszamy do udziału w festiwalu talentów

„Twoja twarz brzmi znajomo”

Koncert finałowy  odbędzie się

22 maja 2018r. o godz. 9.30

w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju.

Gwarantujemy dobrą zabawę!!!

Organizatorzy:

Fundacja Szansa działająca przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy- Zdroju

kontakt  74 8681 264

www.osrodekpolanica.pl