Rekrutacja

Nabór do Ośrodka trwa przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc.

 

Potrzebne dokumenty:

 

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawnośc intelektualną lekkiego, umiarkowanego, znacznego stopnia lub niepełnosprawności sprzężone

  • 2 zdjęcia

  • ostatnie świadectwo szkolne

  • numer PESEL dziecka

  • odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały

  • Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie dziecka