STATUT FUNDACJI SZANSA

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Szansa” i w dalszej części niniejszego Statutu zwana jest „Fundacją”. Fundację ustanowiono na mocy aktu fundacyjnego, w formie aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul., w dniu 8.02.2010r.
KRS 10.03.2010.

 

§2

 

Fundacja działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z 6. kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. Ust. 1991, nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy z 23. kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. Ust. 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy z 17. listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego (Dz. Ust. Nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. Ust. Nr 96 poz. 873);

 • Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku – przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. Ust. Nr 96 poz. 874); oraz przepisów niniejszego Statutu.

 

§3

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§4

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Polanica-Zdrój, ul. Kościelna 2.

 

§5

a

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§6

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§8

 

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

 

 

§9

 

Celem Fundacji jest  działalność w sferze publicznej w zakresie:

 

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. działalności charytatywnej;

  3)  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  4)  ochrony i promocji zdrowia;

  5)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

  6)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

  7)  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

  8)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

  9)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

10)  porządku i bezpieczeństwa publicznego

11) przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym profilaktyki uzależnień;

12)  promocji i organizacji wolontariatu;

§10

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie, promocja i rozwój działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju, zwanego dalej „Ośrodkiem”;

 2. Budowę, modernizację i użytkowanie obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju.c

 3. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi;

 4. Prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, konkursów i imprez których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami;

 5. Prowadzenie działalności profilaktycznej, skierowanej przeciw patologiom społecznym (uzależnienia, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, wykluczenie społeczne);

 6. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, uprawianiem sportu i rekreacji, organizowaniem zawodów sportowych i imprez krajoznawczych;

 7. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych;

 8. Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenie i modernizacja Ośrodka;

 9. Praca z rodzinami wychowanków;

 10. Wspieranie byłych wychowanków Ośrodka;

 11. Podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji;

 12. Współpracę z władzami samorządowymi i organizacjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

 13. Organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych, itp. na cele Fundacji.

 

§11

 

Wszystkie cele i zadania Fundacji określone w §9 i §10 mogą być prowadzone jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

 

 

§12

 

Fundacja realizuje swoje cele siłami własnymi lub we współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i kościołami w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

 

§13

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§14

 

Na majątek Fundacji składa się jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora Martę Kot oraz inne mienie nabyte przez Fundację w okresie jej działania.

§15

 

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z :

 1. funduszu założycielskiego;

 2. darowizn, spadków, zapisów z kraju i zagranicy;

 3. dotacji i subwencji oraz grantów;

 4. zbiórek i imprez publicznych;

 5. majątku ruchomego i nieruchomego;

 6. działalności gospodarczej Fundacji;

 7. dochodów z majątku Fundacji.

§16

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w celu pozyskiwania środków na realizację jej celów, określonych w §9 i §10. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach nieprzekraczających potrzeb wynikających z realizacji celów Fundacji. Wszelkie dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, przekraczające potrzeby kontynuowania tejże działalności, przeznaczane są na realizację celów Fundacji.

 

§17

 

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

§18

Fundacja:

 1. nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji. Ograniczenie niniejsze dotyczy również osób bliskich Fundatorom, członkom organów Fundacji lub jej pracownikom (za osobę bliską uznaje się każdą osobę wymienioną w art. 20 pkt 7a Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz. Ust. Nr 96 poz. 873);

 2. nie przekazuje majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

 4. nie kupuje na zasadach szczególnych towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub osoby im bliskie.

Organy Fundacji

 

§19

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji

 • Zarząd Fundacji

§20

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Członków Rady powołuje fundator. Kadencja trwa do momentu odwołania przez fundatora bądź pisemnej rezygnacji członka. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi fundator. (Członkami Rady jest każdorazowo siostra dyrektor Ośrodka i wicedyrektor ds. dydaktycznych szkoły. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.)

 3. Rada Fundacji może składać się z dwóch do pięciu członków.

 4. Rada Fundacji może w każdym momencie powołać w skład Rady Fundacji kolejne osoby, z zastrzeżeniem postanowienia o liczebności Rady, określonego w punkcie uprzednim.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją-członkostwo takiej osoby ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§21

 

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnego członka Rady lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zwołanie posiedzenia następuje w formie, miejscu i terminie umożliwiającym wszystkim członkom Rady wzięcie udziału w posiedzeniu. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

§22

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wytyczanie kierunków działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych planów

pracy Fundacji;

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom absolutorium.

 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i nadzór nad jej działalnością.

 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianach w statucie, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§23

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

Wglądu do Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§24

 

Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby, jest ona jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji. W razie powołania więcej niż jednej osoby w skład Zarządu, Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu sprawuje nadzór i organizuje pracę Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

 

§25

 

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

 1. Upływu kadencji, na jaką powołany był członek Zarządu. (za wyjątkiem kiedy to członek otrzyma  pisemną informację o kontynuacji członkostwa od Rady Fundacji w terminie 30 dni przed zakończeniem kadencji)

 2. Ustąpienia członka Zarządu – ustąpienie staje się skuteczne w momencie złożenia stosownej, pisemnej deklaracji przez ustępującego członka Zarządu na ręce Prezesa Zarządu.

 3. Odwołania ze składu Zarządu

 4. Ustąpienie Prezesa Zarządu następuje w momencie złożenia stosownej pisemnej deklaracji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji.

 5. Śmierci członka Zarządu.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. Przedłużenie na następne kadencję następuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

 

§26

 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

 2. Realizowanie przyjętych planów pracy;

 3. Uchwalanie regulaminów;

 4. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

 5. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

 6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

 7. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;

 8. Prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji;

 9. Przygotowywanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji wraz z bilansem rocznym Fundacji do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie z działalności Fundacji dotyczy.

§27

 

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał-zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail, sms) lub ustnie wszyscy członkowie Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Zarząd może uchwałą powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§28

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

Prezes Zarządu, jeżeli Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby;

Dwaj członkowie Zarządu łącznie, jeżeli Zarząd Fundacji składa się z więcej niż jednej osoby.

Postanowienia różne

 

§29

 

Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Rady.

§30

 

Fundacja może ulec likwidacji decyzją Rady Fundacji podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Rady. Uchwała o likwidacji Fundacji określa przeznaczenie środków pozostałych po zakończeniu procesu likwidacji.

 

§31

 

Statut wchodzi w życie i obwiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Statut został ustalony przez Fundatora, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy o fundacjach oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisu pod jego treścią przez Fundatora.

 

 

 

Polanica-Zdrój, dnia 2 lutego 2010 r.

 

 

Marta Kot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut